Felhasználási feltételek
Jelen Felhasználási Feltételek (a továbbiakban FF) határozza meg a 3x0 Ltd (a továbbiakban a Szolgáltató) által a természetes személy felhasználók (a továbbiakban a Felhasználó) részére a „TuttiFruttiParty” és „PrivátSzexClub” honlapon (a továbbiakban az Oldal) nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban a Szolgáltatások) igénybevételének feltételeit, valamint a Szolgáltató és a Felhasználó (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogokat és kötelezettségeket.

 

Jelen FF rendelkezései minden esetben irányadók a Szolgáltatás igénybevételére, a Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszonyra.

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, és Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a jelen FF-t jogosult egyoldalúan módosítani. Az FF módosítása esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változások Oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatálybalépését megelőzően.

Szolgáltató tájékoztatja Felhasználót, hogy a mindenkor hatályos FF a II.3. pontban meghatározott Nyitó Oldalon, illetve az Oldalon elérhető, megtekinthető és onnan nyomtatható.

I. A SZOLGÁLTATÓ ADATAI

• Az Oldal tulajdonosa a 3x0 Ltd. (77 High Street, Littlehampton, England, BN175AG) fejleszti és népszerűsíti az Oldalt.

• A 3X0 Ltd. és a Mediahub Kft. közti szolgáltatási szerződés szerint a Mediahub Kft. (bejegyzett cím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-953751) üzemelteti és optimalizálja a bankkártyás fizetési rendszert.
CommerceGate: Bankkártyás fizetési szolgáltató és számlázási támogatás

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

•  Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet a Szolgáltató az Oldalon a Felhasználó részére hozzáférhetővé tesz.

•  Regisztrált Szolgáltatás: olyan Szolgáltatás, amelynek igénybevétele a Felhasználó előzetes regisztrációjához kötött.

•  Nyitó Oldal: az Oldal elérésekor megjelenő nyitó aloldal, amelyen a Szolgáltató felhívja a figyelmet, hogy az Oldalon található információk, linkek, képek és videók erotikus tartalmúak, az Oldal a szexualitás témáját nyíltan, egyesek számára sértően kezeli, azon személyek, akik 18 éven aluliak, illetve akiknek a térségében az Oldal használata tilos hagyják el az Oldalt, valamit ennek megfelelőn biztosítja a bejelentkezés és a kijelentkezés lehetőségét.

•  Felhasználó: természetes személy, aki a Nyitó Oldalon bejelentkezik.

•  Felhasználónév: a Regisztrált Szolgáltatást igénybevevő Felhasználóhoz hozzárendelt, a Felhasználó által választott egyedi karakterlánc, amellyel a Felhasználó azonosítása a Szolgáltató által elvégezhető, és amely alkalmas a Felhasználó megkülönböztetésére a Szolgáltatás többi felhasználójától.

•  Jogtulajdonos: a Szolgáltató, a Termék tulajdonosa, vagy a Szolgáltatóval felhasználási tárgyú szerződést kötött harmadik személy, amely szerzői jogi jogosultként hozzájárult jogvédett tartalom Szolgáltató általi felhasználásához.

•  Termék: az Oldalról letölthető vagy azon megrendelhető dolog vagy alkotás, ezek összessége, illetve bármely részlete, továbbá a felsoroltak kódolt, felhasználásra alkalmatlan változata.

•  Harmadik személyek: a Szolgáltatón és a Felhasználón kívüli magán- és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek.

•  Vásárlási Szabályzat: az Oldalon elérhető, megrendelések és annak teljesítésének feltételeit meghatározó, Szolgáltató részéről egyoldalúan, az FF módosításával azonos eljárás szerint módosítható szabályzat.

III. BEJELENTKEZÉS ÉS REGISZTRÁCIÓ

•  A Nyitó Oldalon történő bejelentkezéssel az itt írt feltételeket a Felhasználó magára nézve kötelezőnek fogadja el. A bejelentkezéssel a Felhasználó kijelenti, hogy a jelen FF-t megismerte és magára nézve kötelezőnek elfogadja, továbbá a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges adatkezeléshez a jelen FF-ben meghatározottak szerint hozzájárul.

•  Felhasználó a bejelentkezéssel tudomásul veszi, hogy semmilyen formában nem teheti lehetővé 18 évnél fiatalabb személynek a hozzáférést az Oldal tartalmához, nem tekintheti meg vagy használhatja az Oldalt olyan helyen, ahol ezzel a tevékenységgel törvényt, szabályozást, előírást, vagy helyi normát szeg meg.

•  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a bejelentkezéssel a Szolgáltató a Felhasználó kényelme érdekében „cookie”-t helyez el a felhasználói számítógépen, melynek következtében a Felhasználó a Nyitó Oldalon történő bejelentkezés nélkül, közvetlenül mint bejelentkezett Felhasználó lép az Oldalra minden egyes alkalommal mindaddig, amíg a „cookie” eltávolításra nem kerül a felhasználói számítógépről. A kapcsolódó felelősségi szabályokat a VIII.14. pont határozza meg.

•  Felhasználó számos szolgáltatást regisztráció nélkül, a bejelentkezést követően igénybe vehet.

•  A Felhasználó a Regisztrált Szolgáltatásokat önkéntes regisztrációjával veheti igénybe. A regisztrált Felhasználó az Oldalon meghatározott feltételek szerint „GoldenGate tagság”-ot vagy „VIP tagság”-ot szerez.

•  A Szolgáltató a Felhasználóhoz elektronikus úton továbbít visszaigazolását arról, hogy a regisztrációja sikeres volt. A regisztrációról szóló visszaigazolás tartalmazza a Felhasználó elfogadott felhasználói nevét és jelszavát.

•  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációt indoklási kötelezettség nélkül visszautasítsa, vagy bármikor, átmenetileg vagy véglegesen visszavonja, azaz törölje, így különösen

- valótlan vagy hiányos adatok megadása;

- Szolgáltató érdekei alapján saját hatáskörében meghozott döntése alapján;

- a Szolgáltató, a Jogtulajdonosok és/vagy más felhasználók személyes adataival, az Oldallal, a Szolgáltatás rendszerével, vagy a Termékekkel történő bármilyen visszaélés esetén.

A visszautasítás, illetve visszavonás okáról a Szolgáltató a Felhasználót e-mail üzenetben tájékoztatja.

•  A regisztráció és adatmódosítás során kötelező és nem kötelező adatok bevitelére van lehetőség. A Szolgáltató a Felhasználó regisztrációját és az adatmódosítást csak akkor fogadja el, ha a Felhasználó valamennyi, kötelezően kitöltendő adatot rögzítette.

•  A Szolgáltató javasolja, hogy a Felhasználó rendszeresen módosítsa jelszavát, és azt senkinek ne adja át, mások által hozzáférhető helyen ne tárolja. A jelszóváltoztatásról a Szolgáltatás rendszere automatikus visszaigazolást küld e-mailben. Amennyiben a Felhasználó jelszavát elfelejti vagy elveszíti, új jelszavát a Szolgáltató a regisztrációkor megadott e-mail címre történő megküldéssel bocsátja rendelkezésre.

•  A Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatait módosíthatja. A Felhasználó köteles az adataiban bekövetkezett változásokról a Szolgáltatót a változás bekövetkeztétől számított legfeljebb 8 (nyolc) napon belül tájékoztatni.

IV. A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ÉS FELHASZNÁLÁSA

•  A Szolgáltató kötelezettsége a Szolgáltatások nyújtása a Felhasználó részére a jelen FF rendelkezései szerint.

•  A Szolgáltató az Oldalon biztosítja a Szolgáltatások és Regisztrált Szolgáltatások elérhetőségét.

•  A Szolgáltató az Oldalon biztosítja a Termékek elérését, letöltését, illetve a Termékek ellenértéke kifizetésének lehetővé tételét a Vásárlási Szabályzat szerint. A Szolgáltató tájékoztatja a Felhasználót és a Felhasználó tudomásul veszi, hogy az Oldalon feltüntetett árak a Felhasználó számára mindenkor elérhető legkedvezőbb díjat tartalmazzák. A Felhasználó által ténylegesen fizetendő díjak a vásárlás mennyisége és a fizetési mód függvényében változhatnak.

•  A Felhasználó a Regisztrált Szolgáltatásokat regisztrációt követően bejelentkezésével tudja igénybe venni.

•  A Regisztrált Szolgáltatás igénybevételének tárgyi feltétele, hogy a Felhasználó rendelkezzen Internet-hozzáféréssel, és működő e-mail postafiókkal. A Felhasználó tudomásul veszi és elfogadja, hogy egyes Termékek használata egyéb hardver és szoftver eszközöket igényelhet, valamint hogy az említett hardverre és szoftverre vonatkozóan saját felelősségére jár el. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor megváltoztassa a Termékek letöltéséhez, átviteléhez, másolásához és felhasználásához szükséges szoftvert.

•  A Felhasználó nem sértheti meg, illetve nem kísérelheti meg megsérteni a Szolgáltatás honlapjának a biztonságát, ideértve különösen az alábbi eseteket:

- hozzáférés a nem a Felhasználó számára szánt adatokhoz vagy bejelentkezés olyan felhasználónévvel, amelyre a Felhasználó nem jogosult;

- megkísérelni a rendszer vagy a hálózat sebezhetőségének vizsgálatát, kémlelését vagy tesztelését, vagy megfelelő felhatalmazás nélkül megsérteni a rendszer biztonságát vagy jogosultság-ellenőrző intézkedéseit;

- kísérlet bármely felhasználó, host vagy hálózat számára nyújtott szolgáltatásokba való beleavatkozásba, illetve azok megzavarásába, a teljesség igénye nélkül ideértve a következőket: vírus elhelyezése a honlapon, a honlap túlterhelése (overloading), elárasztása (flooding), spammelése (spamming), levelekkel való bombázása (mailbombing) vagy összeomlasztása (crashing);

- nem kívánt e-mail-ek (spam) küldése, ideértve termékek vagy szolgáltatások propagálását és/vagy hirdetését;

- bármely TCP/IP csomag fejezetének vagy a fejezetben lévő információ bármely részének meghamisítása bármiféle e-mail vagy hírcsoport postázása során.
A rendszer vagy a hálózat biztonságának megsértése polgári vagy büntetőjogi konzekvenciákat vonhat maga után. A Felhasználó beleegyezik abba, hogy nem használ semmilyen olyan eszközt, szoftvert vagy eljárást, amellyel megzavarja vagy megkísérli megzavarni az Oldal rendeltetésszerű működését, vagy bármely, az Oldalon folytatandó tevékenységet.

•  A Szolgáltatást érintő információk, felvilágosítások megadására, illetve az ilyen jellegű reklamációk kezelésére a Szolgáltató az Oldalon meghatározott elérhetőségű ügyfélszolgálatot működtet. A Szolgáltatás honlapja a jelen FF IX. fejezetét képező adatvédelmi szabályzatot külön tartalmazó „Adatvédelmi elveink” menüponttal kerül ellátásra.

 

V. AZ FF HATÁLYA

•  Az FF hatálya a Szolgáltatóra, valamint a Felhasználóra terjed ki. A Szolgáltató és Jogtulajdonosok közötti jogviszony feltételeit külön szerződések tartalmazzák. Az FF hatálya nem terjed ki a fizetést bonyolító pénzintézetekre.

•  A Szolgáltató és a Felhasználó közötti jogviszony akkor jön létre, ha a Felhasználó az Oldalon bejelentkezik, illetve ennek keretében a Felhasználó a Szolgáltatás jelen FF-jét elfogadja.

•  Az FF határozatlan időre szól.

•  Az FF módosításának esetén a Szolgáltató a Felhasználót a változásoknak az Oldalon történő közzététele útján értesíti, a módosítás hatálybalépését megelőzően.

•  A Szolgáltató nem köteles értesítéssel élni az FF azon módosításai kapcsán, amikor az valamely, Szolgáltató adataiban bekövetkezett változás, a Szolgáltatás új honlapokra való kiterjesztése, új Szolgáltatás bevezetése, a Vásárlási Szabályzat módosítása miatt válik szükségessé, illetve ha a módosítás a már nyújtott Szolgáltatásokra vonatkozó feltételeket nem érinti.

 

VI. A JOGVISZONY MEGSZŰNÉSE

•  A Felhasználó bármikor jogosult olyan tartalmú nyilatkozatot tenni a Szolgáltató felé, hogy a Szolgáltatást a jövőben nem kívánja igénybe venni, az Oldalon elérhető funkciók útján. Ebben az esetben a Szolgáltató haladéktalanul megszünteti a Felhasználó regisztrációját.

•  A Szolgáltató rendes felmondással 8 (nyolc) napos határidővel felmondhatja a jogviszonyt a Felhasználó e-mailben történő értesítése mellett.

•  A Szolgáltató a jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani e-mailben történő értesítés mellett, amennyiben a Felhasználó a jelen FF bármely pontját megszegi, illetőleg amennyiben a Felhasználó valamely tranzakciója a Felhasználónak felróható okból határidőben nem került lezárásra.

•  A Szolgáltató az azonnali hatályú felmondás helyett jogosult korlátozott szolgáltatást nyújtani, illetve a Szolgáltatás igénybevételének biztosítását szüneteltetni a szerződésszegés idejéig. A Szolgáltató ebben az esetben a szüneteltetésről vagy a korlátozás módjáról, illetve annak megszüntetése módjáról e-mailben értesíti a Felhasználót. A szüneteltetés, korlátozás megszüntetése esetén a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások ismételt nyújtását egyedi feltételekhez kötni.

VII. A SZOLGÁLTATÁS DÍJA, VISSZATÉRÍTÉS

•  Az Oldalon ingyenes és fizetős Szolgáltatások egyaránt találhatóak, a termékvásárlás részletes szabályait a Vásárlási Szabályzat tartalmazza.

•  A Felhasználó vállalja, hogy a Szolgáltatás révén megvásárolt minden fizetős Termékért fizet. A Felhasználó felelősséget vállal minden díj kellő időben történő megfizetéséért.

•  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy elektronikus megrendelése azt jelenti, hogy elismeri az FF kötelező érvényét, és szándékában áll a vásárlások ellenértékét megfizetni.

•  A Felhasználó a Termékek ellenértékét az Oldalon felkínált fizetési megoldások szerint egyenlítheti ki.

•  A Szolgáltató az Oldalon kínált Termékekre vonatkozóan fenntartja a mindenkori árváltoztatás jogát.

•  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy adott tranzakció akkor megy teljesedésbe, amikor a Termékek ellenértékét a Szolgáltató vagy a Jogtulajdonos részére megfizette és a Termék átadásra/aktiválásra került.

•  Visszatérítés VIP-tagsági szolgáltatás vásárlása esetén: A digitális adattartalomhoz való hozzáférés tekintetében a fogyasztó beleegyezik, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, azaz a már megvásárolt VIP-tagságik nem visszaválthatóak.
Minden bankkártyás visszatérítési igényt egyesével elbírálunk, mielőtt bármilyen visszatérítés történne. Visszatérítés igényléséhez küldjön egy e-mailt a ugyfelszolgalat@goldengate.hu e-mail címre. Ha a visszatérítési igény pozitív elbírálásra kerül, a visszatérítés az Előfizető bankkártyáján fog jóváírásra kerülni (más megoldás nem lehetséges), 10 munkanapon belül.

VIII. SZAVATOSSÁG, FELELŐSSÉG, KORLÁTOZÁS

•  A Szolgáltató szavatolja, hogy a Szolgáltatások a jogviszony hatálybalépésének napjától működőképesek.

•  A Szolgáltató minden ésszerű erőfeszítést megtesz a Szolgáltatások hatékonyságának és folyamatosságának biztosítása érdekében, de nem felel azon veszteségekért, vagy bármiféle kárért, amelyeket a Szolgáltatások meghibásodása, vagy egyéb elégtelensége okozott. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a folyamatos üzemeltetés a Szolgáltató előzetes tudta és szándéka ellenére is megszakadhat. A Szolgáltató ennek megfelelően nem garantálja a Szolgáltatások és/vagy az Oldal hibamentes és zavartalan működését, illetőleg hogy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférés folyamatos vagy hibamentes lesz. Ilyenkor azonban a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Szolgáltatás mielőbb újra elérhető legyen, de időbeli garanciát nem vállal a helyreállítás tekintetében.

•  A Szolgáltató mindent megtesz a gyors adatcsere érdekében, de nem vállal garanciát az információ késéséért, vagy esetleges elvesztéséért. Az Oldal, illetve az ott elérhető információk, dokumentációk, vagy más írott anyagok hozzáféréséből, illetve azok közvetett vagy közvetlen felhasználásából, az Oldal használatra alkalmatlan állapotából, vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból, vagy félreérthetőségből eredő károkért és/vagy veszteségért való felelősséget a Szolgáltató kifejezetten kizárja. A Szolgáltató nyomatékkal felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy amennyiben a Termék felhasználhatóságát valamely meghatározott időpontra vagy alkalomra kívánja biztosítani, az alkalmazott fizetési megoldásból és a Szolgáltatás esetleges hibáiból fakadó késedelmet vegye figyelembe, mivel a Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a Termék valamely időpontra vagy alkalomra rendelkezésre áll és felhasználható.

•  A Szolgáltató jogosult a Szolgáltatások és/vagy az Oldal karbantartása érdekében a Szolgáltatást szüneteltetni minden előzetes tájékoztatás vagy értesítés nélkül.

•  A Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy a Szolgáltatást és/vagy az Oldalt szükség szerint, időről időre továbbfejlessze, átalakítsa vagy módosítsa.

•  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás és/vagy az Oldal részbeni vagy teljes megszüntetésére, a Felhasználó előzetes értesítése nélkül is.

•  A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a Szolgáltatás keretében értékesítésre kínált Termékek és azok árainak előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú megváltoztatására, így egyes Termékek eltávolítására is az Oldalról. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben adott Termék visszavonásra kerül, a Szolgáltató nem köteles az elérhetőséget a továbbiakban biztosítani. Amennyiben ilyen esetben a Felhasználó időközben már megfizette a Termék ellenértékét, jogosulttá válik azonos árú, másik Termékre.

•  A Szolgáltató csak a neki felróható szándékos vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel. A felelősség mértéke nem haladhatja meg az adott tranzakció értékét. A Termékek díja a felelősség korlátozására tekintettel került kialakításra.

•  A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget az Oldalon szolgáltatott információkkal, tartalmakkal, Termékekkel és Szolgáltatásokkal kapcsolatban, különösen a harmadik személyektől beszerzett információkra, tartalmakra, Termékekre és Szolgáltatásokra nézve. A Szolgáltatást a Felhasználó kizárólag saját felelősségére használhatja. A Szolgáltató nem vállal semmilyen felelősséget a Szolgáltatás és/vagy az Oldal használatával kapcsolatban a Felhasználó számítógépén vagy egyéb vonatkozásban keletkezett vagy elszenvedett károkért. A Szolgáltató kizár minden felelősséget amely a Termékek megrendeléséből/letöltéséből, esetleges hibájából, illetve a Felhasználó számítógépén futó programmal való összeegyeztethetetlenség, vagy bármely internetes vírus miatt következik be.

•  Azt követően, hogy a Felhasználó letöltötte vagy átvette a Terméket, a Szolgáltató nem vonható felelősségre a Termék károsodásáért, megsemmisüléséért vagy sérüléséért. Amennyiben a Termék hibásan került átadásra, a Felhasználó érvényesíthető igénye a Szolgáltatóval szemben a Vásárlási Szabályzatban kerül meghatározásra. A Felhasználó jelen pontban írt igényét a hibás Termék Szolgáltatóhoz történő visszajuttatásával érvényesítheti.

•  A Felhasználót a felhasználóneve és jelszava titkos és biztonságos kezelésével kapcsolatosan kizárólagos felelősség terheli. A Felhasználó ezen adatait nem adhatja ki harmadik személynek, és nem használhatja más felhasználónevét és jelszavát, illetve nem kísérelheti meg más hozzáférésének használatát. A Felhasználót teljeskörű felelősség terheli a felhasználónév és jelszó párossal, illetve azon keresztül történő mindennemű vásárlással és egyéb tevékenységgel kapcsolatban. A Felhasználó vállalja, hogy haladéktalanul értesíti a Szolgáltató ügyfélszolgálatát adatainak bármilyen illetéktelen felhasználása, illetve a biztonság egyéb módon való megsértése esetén. A jelszó tárolásából, vagy a felhasználónév és a jelszó harmadik személy részére való átadásából fakadó károkért a Szolgáltató nem felel.

•  A Felhasználó kijelenti, hogy az általa a regisztráció során valósként megkért adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a regisztrációs űrlapokon és minden egyéb olyan alkalommal, amikor azt a Szolgáltatások igénybevétele során kéri a program. A Szolgáltató kizárja a regisztráció során helytelen vagy működésképtelen adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól. A Szolgáltató a Felhasználó adataiban történt változások bejelentésének elmulasztásából eredő károkért nem vállal felelősséget, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti a Felhasználótól.

•  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató nem felelős semmilyen olyan kárért vagy visszaélésért, amely valamely fizetési mód alkalmazása során vagy következtében keletkezik, így azért sem, ha a bankkártya elvesztését a Felhasználó nem jelentette be a bankkártyát kibocsátó pénzintézet felé. A Szolgáltató különösen nem vállal felelősséget az alkalmazott fizetési megoldás hibáiért, hiányosságaiért vagy biztonságosságáért. Banki átutalás esetén a Szolgáltató kizárja a felelősségét az utalás átfutásának időtartamáért (különös figyelemmel a banki szünnapokra), valamint a befizető-azonosító vagy az átutalásra kerülő összeg téves megadásából eredő károkért. A Szolgáltató SMS útján történő fizetés esetén nem vállal felelősséget a téves kód beküldéséből eredő kárért.

•  A „cookie” felhasználói számítógépen történő elhelyezéséből eredő jogsértések és egyéb károk tekintetében a Szolgáltató felelőssége teljes mértékben kizárt. A Szolgáltató felelőssége így kifejezetten kizárt arra az esetre nézve, ha a felhasználói számítógép harmadik személyek általi használata során a harmadik személy számára a Nyitó Oldalon történő bejelentkezés nélkül, közvetlenül jelennek meg az Oldal erotikus tartalmú, a szexualitás témáját nyíltan, egyesek számára sértően kezelő tartalmai.

•  A Szolgáltató kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Felhasználó vagy harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott.

IX. ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT (SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE)

 

•  A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megadott személyes adatokat tárolni, feldolgozni, és a Szolgáltatással kapcsolatban felhasználni. A Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató személyes, illetve egyéb adatait a Szolgáltatás minőségének fejlesztése, a Felhasználó érdekei figyelemmel kísérése és érvényesítése, továbbá a Szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenység megvalósítása céljából felhasználja. A Szolgáltató különösen jogosult

- amennyiben erre jogszabály kötelezi, kötelezettségének eleget téve az adatokat hatóságoknak kiszolgáltatni;

- a regisztrációkor megadott kiegészítő adatokat névhez nem kötötten statisztikai és marketing célokra felhasználni;

- a személyes adatokat a regisztráció során vagy egyéb módon megadott tartalommal kezelni, feldolgozni;

- a Felhasználó által az Oldalra feltöltött audiovizuális tartalmakat felhasználni.

•  A Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag a Szolgáltatás teljesítéséhez szükséges mértékben ismerheti meg. Ha a Szolgáltatónak a Szolgáltatás teljesítése során közlés vagy más személyes adat jutott tudomására, azok tartalmának megismerését más részére kizárólag a jelen FF-ben írtakkal összhangban teheti lehetővé.

•  A Szolgáltató kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályi előírások rendelkezéseit figyelembe veszi, eleget tesz a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek, és szavatosságot vállal azért, hogy a Felhasználó személyes és egyéb adatainak, illetve banktitkainak illetéktelen személyek nem juthatnak a birtokába. A Felhasználó személyes adatainak kezelésével kapcsolatos jogszabályi előírásokat a Szolgáltató az adatkezelés minden fázisában köteles betartani.

•  A Szolgáltató tiszteletben tartja és védi a Felhasználó személyes adatait, amelyeket bizalmasan kezel. Egyben felhívja a Felhasználó figyelmét, hogy a Szolgáltatás rendszere tartalmazhat olyan honlapokra mutató linkeket, amelyeket nem a Szolgáltató üzemeltet, és ezen honlapok adatvédelmi rendelkezései eltérhetnek a Szolgáltatás rendszerének adatvédelmi rendelkezéseitől.

•  A Szolgáltató kijelenti, hogy alvállalkozói, megbízottjai és alkalmazottai a Szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek.

•  A Szolgáltatónak a Felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetőleg sérülés, megsemmisülés ellen.

•  A jelen FF-ben szabályozott eseteken túl a Szolgáltató a Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül nem használja fel, és másnak sem engedélyezi a felhasználást.

•  A Szolgáltató vállalja, hogy a Felhasználó előzetes hozzájárulása nélkül a Felhasználóról semmiféle információt nem ad ki, kivéve ha erre jogszabály, bírósági határozat vagy jogszabályon alapuló egyéb hatósági rendelkezés kötelezi.

•  A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, azokba bármikor betekinthet.

•  A Szolgáltató a Felhasználóról nyilvántartást vezet, amelyből az Felhasználó adatai – ide nem értve a Felhasználó által az Oldalra feltöltött audiovizuális tartalmakat - a jogviszony megszűnését követően haladéktalanul törlésre kerülnek. A Felhasználó tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos felhasználói tevékenységét naplózhatja. Az ennek során keletkezett .log fájlok Szolgáltató aktuális politikájának megfelelően kerülnek megőrzésre, illetve törlésre. Amennyiben a Szolgáltatással összefüggő jogvita miatt ez szükséges, az egyes .log fájlok a jogvita jogerős lezárásáig megőrzésre kerülhetnek.

•  A Felhasználó köteles minden tőle elvárhatót megtenni személyes adatainak, különösen a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételéhez szükséges felhasználónév, illetve jelszó védelme érdekében. A Felhasználó felelősséggel tartozik minden olyan eseményért, tevékenységért, amely felhasználónevének, illetve jelszavának felhasználásával valósult meg.

•  A személyes adatoknak a jelen FF-ben foglaltaktól eltérő használata miatt a Szolgáltatót nem terheli semmilyen felelősség, ha az vagy az abból származó kár harmadik személy, vagy a Felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott, illetve ha a Szolgáltató a jelen FF-ben foglalt rendelkezések szerint járt el.

•  A Szolgáltató kijelenti, hogy adattovábbítás és adattárolás során harmadik személy az adatokhoz jogszerűen nem férhet hozzá. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Termékekért történő fizetés során igénybevett pénzintézetek rendszerén keresztül bonyolított fizetési megbízások biztonságát a Szolgáltató nem szavatolja, a bankkártyával történő fizetéssel kapcsolatos adatkezelésre az erről szóló külön jogszabályban foglaltak is irányadók.

•  A jelen fejezet szerinti adatvédelmi szabályzat az érintett esetekben a XII. fejezetben meghatározott, Szolgáltató által megszerzett felhasználási jogok korlátozása nélkül alkalmazandó.

X. A TERMÉKEK FELHASZNÁLÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

•  A Felhasználó a jelen FF szerint korlátozott és nem kizárólagos, magáncélú felhasználási jogot szerez a vonatkozó szerzői jogi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően. Mindennemű rögzítő vagy másolható képesség kizárólag a Felhasználó kényelmét szolgálja, és nem jelenti azt, hogy bármely Termékre vagy bármely Termékben megtestesült tartalomra, hangfelvételre, kísérőzenére, grafikára vagy egyéb, szerzői joggal védett anyagra vonatkozó szerzői jog Jogtulajdonosai bármilyen jogot adnának illetve bármelyik jogukról lemondanának a Felhasználó javára.

•  A Felhasználóra semminemű letöltés vagy másolás eredményeképpen, illetve egyéb úton nem száll át semmilyen, a letöltött Termékekre vonatkozó jog, jogcím vagy érdekeltség. A Termékekre vonatkozó minden jog tulajdonosa a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok, és a Felhasználó csak korlátozott, nem átruházható, nem kizárólagos, visszavonható, tovább nem engedélyezhető joggal rendelkezik a Termékek magáncélra történő felhasználására vonatkozóan.

•  Nem minősül szabad felhasználásnak - függetlenül attól, hogy magáncélra történik-e -, ha a műről számítógéppel, illetve elektronikus adathordozóra mással készíttetnek másolatot.

•  A Felhasználó nem sokszorosíthat, nem adhat ki, nem adhat tovább, nem terjeszthet, nem állíthat ki, nem sugározhat, nem reprodukálhat, nem módosíthat semmilyen Terméket, sem részben, sem egészben, és nem készíthet azokból feldolgozásokat, nem értékesítheti és nem vehet részt az értékesítésében valamint bárminemű hasznosításában, sem közvetlenül, sem közvetett módon.

•  A Felhasználó nem tervezheti át, nem bonthatja részeire, nem módosíthatja és nem tilthatja le a Termékekkel kapcsolatos korlátozó rendszerek másolás elleni védelmét, illetve használatának korlátozását.

•  A Felhasználó lejátszást követően nem digitalizálhatja újra egyik Terméket sem, és nem töltheti fel ezeket a Termékeket az Internetre. A Felhasználó nem használhatja a Termékeket semmilyen más, harmadik személytől származó tartalommal összefüggésben (mint például hang szolgáltatása filmhez). A Felhasználó a Termékeket nem adhatja el és nem kínálhatja eladásra, ideértve - de nem kizárólagos jelleggel - azok aukcióra vagy internetes árverésre való bocsátását.

•  A Szolgáltató a Szolgáltatással kapcsolatos, illetve a jelen FF-ben szereplő "elad", "vesz", "megrendel" vagy "vásárol" szavak használata ellenére a Felhasználónak korlátozott magáncélú felhasználási jogot ad és nem értékesíti a Termékeket. A Szolgáltató nem viszonteladóként áll kapcsolatban a Felhasználóval, és nem fogad el megrendelést forgalmazóktól, exportőröktől, nagykereskedőktől, semmilyen vállalkozástól, illetve senki más, viszont eladni kívánó ügyféltől.

•  A jelen FF-ben foglalt bármely rendelkezés korlátozása nélkül a Szolgáltató semmilyen garanciát nem vállal arra vonatkozóan, hogy bármelyik CD-író vagy hordozható eszköz kompatibilis a Szolgáltatással. A Felhasználó kizárólagos felelősséget vállal a rögzítő és lejátszó rendszerei helyes működésének biztosítására vonatkozóan.

•  A Termék átadása nem jelenti a Termékkel kapcsolatos bárminemű kereskedelmi vagy reklámjogok Felhasználóra történő átruházását.

•  A Felhasználó kijelenti, hogy tudatában van annak, hogy a megvásárolt Termékek biztonsági megoldásokat tartalmazhatnak, amelynek technológiája védi a digitális információt. A Felhasználó a Termékek megvásárlásával kötelezi magát arra, hogy a Termékeket kizárólag a jelen FF-ben, illetve az adott Termékhez kapcsolódó egyedi felhasználási engedélyben foglaltak szerint használja, és tudomásul veszi, hogy a Termékek attól eltérő használata polgári jogi vagy büntetőjogi felelősséget vonhat maga után. A Szolgáltató ellenőrizheti, hogy a Felhasználó betartja-e az FF-ben foglaltakat, továbbá fenntartja a jogot arra vonatkozólag, hogy az FF-ben írtaknak érvényt szerezzen. Amennyiben a Szolgáltató észleli, hogy a Felhasználó valamely Terméket nem a jelen FF-ben, illetve az adott Termékhez kapcsolódó egyedi felhasználási engedélyben foglaltak szerint használ, a Szolgáltató jogosult valamennyi, a Felhasználó által letöltött Termék további felhasználását technikai eszközökkel letiltani.

XI. VÉDJEGY ÉS SZERZŐI JOGOK

•  A Szolgáltatás honlapján megjelenő védjegyek és logók a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

•  A megjelölések és a honlapon elérhető információk és egyéb anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak, az ezekhez fűződő jogok a Szolgáltatót, illetve a Jogtulajdonosokat illetik meg. A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a Szolgáltató, illetve a Jogtulajdonosok kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.

•  A Felhasználó által a honlap használatával kapcsolatban közölt megjegyzéseken, észrevételeken, javaslatokon és ötleteken a Szolgáltató korlátlan és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A Szolgáltató minden ilyen, az észrevételekkel kapcsolatos jog kizárólagos tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a Felhasználó észrevételeinek hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania.

XII. AUDIOVIZUÁLIS TARTALMAK FELTÖLTÉSE A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL

•  A Felhasználó az Oldalon biztosított lehetőségeken keresztül jogosult audiovizuális tartalmak feltöltésére, a feltöltésre a regisztráció szabályai megfelelően alkalmazandóak. Adott tartalom feltöltésével a Felhasználó kijelenti és garantálja, hogy az adott tartalom saját vagy mások személyes adatait kizárólag saját, vagy az érintett harmadik személyek kifejezett, jogszabályi előírásoknak megfelelő hozzájárulása esetén tartalmazza, mások személyhez fűződő-, illetve szerzői jogait nem sérti, és a hatályos jogszabályi előírások szerint publikálható. Jelen feltétel alkalmazandó az Oldal bármely menüpontja alatt elhelyezett témamegjelölés vagy felhívás esetén is. Így például az „elcsípett és egyéb képek” menüpont nem az ott szereplő tartalmak készítésének módjára, hanem az azáltal közvetítendő hangulatra utal, az „amatőr versenyeink” menüpont alatt meghirdetett versenyekre beküldésre kerülő tartalmak esetén is szükséges elem a vonatkozó jogszabályi előírások betartása (pl. erotikus felvételek közterületen történő készítése esetén a megfelelő hatósági engedélyek beszerzése).

•  A Felhasználó kijelenti és szavatolja, hogy amennyiben az Oldal használata során a honlapra bármilyen jellegű szerzői jogvédelem alatt álló tartalmat hozzáférhetővé tesz, ezen tartalom tekintetében a felhasználási jogokkal rendelkezik. A szerzői jogvédelem alatt álló tartalom felhasználásának jogosságáért, a szerzők, illetve egyéb jogosultak felé a szerzői vagy egyéb jogcímen felmerülő díjak mindenkori megfizetéséért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség.

•  A Felhasználó az Oldalra való feltöltéssel hozzájárul, hogy az adott tartalom megjelenjen az Oldalon. A Szolgáltatónak jogában áll a feltöltött tartalmak szerkesztett adatait (név, címkék, leírás) indokolás nélkül módosítani és törölni.

•  A Felhasználó adott tartalomnak az Oldalra - saját készítésű tartalmak részére biztosított elérési úton - történő feltöltésével tudomásul veszi és elfogadja, hogy az adott tartalmon a Szolgáltató egyidejűleg korlátlan felhasználási jogot szerez. A Szolgáltató minden ilyen tartalommal kapcsolatos felhasználási jog tulajdonosává válik, és azok használatában semmilyen módon nem korlátozható. A Szolgáltató korlátozás nélkül jogosult a – személyes adatokat is tartalmazó - tartalom hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Felhasználó részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania, túl a feltöltés kapcsán automatikusan jóváírásra kerülő, térítés ellenében igénybe vehető szolgáltatásokhoz hozzáférést biztosító, az Oldalon meghatározásra kerülő mennyiségű „GoldenGate .Pont”-on felül.

•  A Felhasználó részére a Szolgáltató a feltöltési opció keretében lehetőséget biztosít a képmás, illetve egyéb felületek kitakarásával anonimitás biztosítására, e tekintetben - függetlenül a felhasználási jog Szolgáltató általi esetleges megszerzésétől - a Szolgáltató az adott tartalom átdolgozása esetén sem teheti a kitakarással érintett személyeket, illetve az egyéb felületeket felismerhetővé. A Szolgáltató utólagosan anonimitást nem biztosít.

•  A Felhasználó köteles tartózkodni más felhasználó felhasználónevével való visszaéléstől, a feltöltött tartalmak nézettségének és értékelésének manipulálásától. A Felhasználó köteles továbbá tartózkodni reklámozás célját szolgáló tartalmak feltöltésétől.

•  A Felhasználó a feltöltési opciót csak saját felelősségére használhatja, a Szolgáltató ezen tartalmak vonatkozásában a felelősségét teljes mértékben kizárja.

•  A Felhasználó által feltöltött tartalom és az ahhoz kapcsolódóan feltöltött adat

- nem sértheti más szerzői jogait;

- nem lehet olyan, amely faji, nemzetiségi, vallási, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki;

- nem bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára;

- nem tartalmazhat bűncselekményre felbujtást;

- nem tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló jogszabály által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat; illetve

- nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe.

•  A Szolgáltatónak jogában áll a feltöltött tartalmakat az Oldalról indokolás nélkül törölni.

•  A Szolgáltató haladéktalanul törli az adott tartalmat, amennyiben arra az arra jogosult személy a megfelelő formátumban, a megfelelő elérési úton felhívja. E tekintetben

- arra jogosult személy: akire vonatkozólag az adott tartalom személyes adatot tartalmaz, vagy akinek személyhez fűződő- vagy szerzői jogát az adott tartalom sérti;

- megfelelő formátum:

1. személyes adat és személyhez fűződő jog érintettsége esetén a jogosult személy személyazonosságát megfelelően igazoló írásbeli, tartalmában egyértelmű megkeresés (személyazonosság igazolásának módjai: (1) feltöltött tartalom mellékelése, (2) személyazonosság egyezőségét egyértelműen igazoló tartalom mellékelése, (3) megkeresés feltöltést menedzselő felhasználói e-mail címről történő érkezése);

2. szerzői jog érintettsége esetén a szerzői jogosultságot megfelelően igazoló írásbeli, tartalmában egyértelmű megkeresés;

- megfelelő elérési út: az Oldalon meghatározott elérési út.

 

 

XIII. CHAT SZOLGÁLTATÁS

 

•  A chat, üzenetküldő és kapcsolatkezelő szolgáltatásokra (a továbbiakban együttesen a Chat Szolgáltatás) a jelen FF rendelkezései megfelelően alkalmazandóak, a jelen fejezet csupán bizonyos speciális szabályokat fektet le.

•  Az Oldalon található Chat Szolgáltatás ingyenesen hozzáférhető, Regisztrált Szolgáltatás, azt a Felhasználó térítésmentesen igénybe veheti. Szolgáltató kijelenti, hogy a Felhasználó felé semmilyen jogi, anyagi vagy egyéb kötelezettsége nincs, a Chat Szolgáltatás használata saját felelősségre történik.

•  A Szolgáltató a beszélgetés színvonalának magas szinten tartása, illetve az esetleges jogsértések elkerülése érdekében moderálási rendszer t dolgozott ki, és vezetett be. A szabályzat célja, hogy megakadályozza a jogsértéseket, illetve megtegyen minden tőle elvárhatót annak érdekében, hogy ezek esetleges következményeit csökkentse, anélkül, hogy indokolatlanul korlátozná a vélemény- és szólásszabadságot.

•  Az alábbiakban felsorolt szabálysértések jogszabályi előírások cikkelyeibe ütközhetnek, Szolgáltató egyoldalú és indoklást nem igénylő, azonnali hatállyal végrehajtható döntése alapján a bejegyzés törlésre kerülhet, az elkövető Felhasználó a Chat Szolgáltatásból kizárásra kerülhet, illetve akár regisztrációja is törlésre kerülhet:

- személyes adatok kiírása a közös ablakokban, valamint a felhasználói név információs blokkjában (s zemélyes adatnak minősül a közös ablakokban különösen a polgári név, lakcím vagy telefonszám kiírása, a felhasználói név információs blokkjában szereplő név nem minősül annak, ugyanis az lehet fiktív név is, amely nem ellenőrizhető, ennek beírása mindenkinek saját felelőssége);

- olyan szöveg használata a közös ablakokban, illetve olyan felhasználói név/kép/infó használata, amely sértheti a jogszabályi előírásokat (pedofiliára, droghasználatra, diktátorokra, tömeggyilkosokra nem megfelelő kontextusban utaló nevek/képek/infó használata és szövegek);

- személyiségi jogok megsértése, abban az esetben, ha a sértett vagy bármely felhasználó kifejezetten sérelmezi ezt ;

- faji, nemzetiségi, kisebbségi, vallási, nyelvi vagy politikai alapon történő diszkriminatív véleménynyilvánítás vagy uszítás, amennyiben ez valamilyen célzott (kisebbségi) csoportra vonatkozik, illetve ezekkel kapcsolatban történő sértegetés .

•  Az alábbiakban felsoroltak szabálysértésként történő meghatározása a Chat Szolgáltatás nyugodt, Szolgáltató érdekeit is érvényesítő környezetét hivatottak megteremteni, szabálysértés esetén a Szolgáltató egyoldalú és indoklást nem igénylő, azonnali hatállyal végrehajtható döntése alapján a bejegyzés törlésre kerülhet, az elkövető Felhasználó a Chat Szolgáltatásból kizárásra kerülhet, illetve akár regisztrációja is törlésre kerülhet:

- rajzolás (a közös szobákban olyan karaktersorozatok használata, amelyek egy vagy több sorban egymás alá írva valamilyen szöveget vagy grafikát adnak ki, és magas karakterszáma miatt zavarja a további felhasználókat);

- szkriptelés (harmadik fél által létrehozott program használata annak érdekében, hogy automatikusan, a felhasználó aktív részvétele nélkül a chat programnak és ezzel más felhasználóknak karaktersorozatokat küldjön);

- reklámtevékenység (valamilyen termék, szolgáltatás vagy internetes link reklámozása, ismétlődő beírása, bemásolása vagy automatikus távollét-üzenetbe való beállítása);

- szoba ellehetetlenítése, közösségrombolás (pl. nagybetűs írásmód, azaz tartós „CAPS LOCK kiabálás”; karaktersorozatok ismétlése, azaz „flood”; többszöri egymás utáni vagy durva káromkodás; veszekedés közös ablakban; stb.);

- nem hivatalos chat kliens, IRC használata, belépés más oldalról, ill. mindezek biztosítása más felhasználóknak ;

- privát beszélgetések naplójának közzététele bármilyen formában az Interneten vagy más médiumon, ill. azokra történő hivatkozás (pl. internetes link) közzététele ;

- kibújás moderáció alól (h a a Felhasználó a moderációt követően másik névvel belépve próbál kibújni a moderálás alól);

- a moderátorok (rendfenntartók) indokolatlan zaklatása, zavarása, feltartása, munkájuk akadályozása .

•  A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató jogosult indoklás és értesítés nélkül korlátozni jogosultságait, illetve megváltoztatni beállításait.

•  Amennyiben a Felhasználó úgy ítéli meg, hogy a Chat Szolgáltatás használatakor a moderáció során, vagy annak hiányában sérelmet szenvedett, panaszát az Oldalon megjelölt elérési úton juttathatja el a Szolgáltató részére. A Szolgáltató kötelezettséget vállal, hogy a panaszt megvizsgálja és arról - kapacitásának függvényében, de mihamarabb - értesítést küld a Felhasználónak. A Felhasználó panaszát az előidéző esemény észlelésétől számított 3 (három) napon belül, de maximum az előidéző esemény bekövetkeztétől számított 15 (tizenöt) napon belül terjesztheti elő, ezen határidők jogvesztők.

•  Jelen fejezet rendelkezései az Oldalon elérhetővé tett fórum- és egyéb hozzászólási lehetőségekre megfelelően alkalmazandók, így különösen a bejegyzések moderálására vonatkozó rendelkezések.

 

XIV. VIS MAIOR


Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, sztrájk vagy sztrájknak nem minősülő megmozdulás, behozatali vagy kiviteli embargó, baleset, tűz, blokád, árvíz, természeti katasztrófa, súlyos energiaellátási zavar vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Felhasználó, illetőleg a Szolgáltató hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt.

 

XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

•  A Szolgáltató jogosult alvállalkozókat, adatfeldolgozókat igénybe venni. Az alvállalkozókért úgy felel, mintha a szolgáltatást maga nyújtotta volna.

•  A Szolgáltató a Svájci Államszövetségben bejegyzett és székhellyel bíró gazdasági társaság, a jelen FF-re a Svájci Államszövetség jogszabályai az irányadók és alkalmazandók, tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra. Szolgáltató nem vállal felelősséget avégett, hogy az Oldalon elérhető Szolgáltatások és Termékek a Svájci Államszövetségen kívüli harmadik országban a jogszabályi előírásokkal harmonizálnak, a Felhasználók harmadik államból e tekintetben is kizárólag saját felelősségükre jelentkezhetnek be .

•  Az FF-re történő bármely utalás az FF-re és annak esetleges mellékleteire való utalást jelent, a fejezetekre és az esetleges mellékletekre való utalások az FF fejezeteit és esetleges mellékleteit jelentik.

•  A Szerződő Felek jelen FF-fel és az abban foglalt Szolgáltatásokkal kapcsolatos bármely jogvitára - tekintet nélkül az esetleges jogszabályi kollízióra - a Szolgáltató és a Felhasználó kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességét.

 Ügyfélszolgálat e-mail-címe: ugyfelszolgalat@goldengate.hu

Az Oldal tulajdonosa a 3X0 Ltd (bejegyzett cím: 77 High Street, Littlehampton, Anglia, BN175AG, telefonszám: 06-70-583-9532), fejleszti és népszerűsíti az Oldalt.

A 3X0 Ltd. és a Mediahub Kft. közti szolgáltatási szerződés szerint a Mediahub Kft. (bejegyzett cím és levelezési cím: 1051 Budapest, Széchenyi tér 7-8. C. ép.; cégjegyzékszám: 01-09-953751) üzemelteti és optimalizálja a bankkártyás fizetési rendszert.
CommerceGate: Bankkártyás fizetési szolgáltató és számlázási támogatás.